General Conditions

ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op; de website(s) https://werneraerts.be of http://www.werneraerts.com en welke uitgebaat worden door de BVBA WERNER AERTS, met maatschappelijke zetel te B-8370 Blankenberge (België), Bakkerstraat 32, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0818197077, hierna aan te duiden met “wij” of “ons”.
 2. De bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan de privacy verklaring die de klant verder in deze voorwaarden alsook in het privacy beleid op deze website vindt.
 3. Door gebruik te maken van deze website verbindt de klant er zich ertoe deze voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn gericht tot al wie onze website(s) raadpleegt alsook en meer specifiek tot de persoon die bij ons een bestelling plaatst.
 4. Hoewel wij er uiterste zorg voor dragen dat onze Website niet alleen duidelijk maar ook gedetailleerd is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gebruikte afbeeldingen. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens/afbeeldingen niet 100 % overeenstemmen met de realiteit spijts onze voortdurende controle.
 5. Het feit dat de koper deze algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat ze geenszins van hun toepassing.
 6. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal en onverminderd van kracht.

PRIJZEN

 1. Opgevraagde prijzen en /of prijsaanduidingen zijn conform de Wet Elektronische handel en de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 2. De klant kan de getoonde modellen op de website in een andere kleur van goud laten uitvoeren, andere kleuren van parels/edelstenen kiezen, enz. Daarover wordt steeds uitvoerig gecommuniceerd hetzij persoonlijk met de klant hetzij via email of andere communicatiekanalen. De prijsofferte zal afhankelijk van het land waar de klant woont en hij of zij aldus het product invoert, vermeld worden inclusief 21 % BTW (binnen de Europese Unie) en zonder BTW (buiten de Europese Unie). Deze prijsofferte is geldig voor 5 werkdagen.
 3. Alle prijzen zijn in Euro.
 4. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële (druk)fouten die in onze aanbiedingen voorkomen.
 5. Onder meer – en dus niet uitsluitend – wegens de schommeling van de grondstofprijzen, hebben we het recht de aangekondigde prijzen te wijzigen. Indien deze wijziging gebeurt na de bestelling door de klant heeft deze het recht om, zonder verdere kosten, af te zien van de bestelling.
 6. Indien goederen besteld worden en na fabricage verzonden moeten worden dan zijn de opgegeven prijzen exclusief verzekering voor het transport en portkosten.
 7. De prijzen zijn exclusief additionele kosten zoals invoerrechten, uitvoerrechten, douanekosten en diverse lokale taksen die van toepassing zijn in het land waarvoor de uitvoer bestemd is. Deze additionele kosten zijn steeds volledig ten laste van de klant, zelfs al zijn ze ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering.

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING

 1. Wij brengen onder eigen naam en label een hoogstaande en kwaliteitsvolle collectie van juwelen uit. Deze collectie wordt aangeboden en tentoongesteld via de website(s), via events waaraan wij deelnemen en op onze specifieke (fysieke) verkooppunten.
 2. Alle onder de naam en het label van WERNER AERTS BVBA vervaardigde juwelen zijn beschermd door nationale en internationale depots en wetten en behoren ons toe.
 3. Het is verboden de handelsnaam “WERNER AERTS” alsmede de onder het label van WERNERAERTS BVBA vervaardigde juwelen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

BESTELLINGEN – LEVERING

 1. De gegevens met betrekking tot een bepaald product veranderen dagdagelijks en houden geen enkele verbintenis in. Wij kunnen steeds beslissen een bepaald product niet meer te fabriceren en/of leveren.
 2. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Voor het weigeren van bestellingen kan de klant geen schadevergoeding eisen, doch eventueel betaalde sommen voor deze bestelling zullen door ons uiteraard aan de klant terugbetaald worden.
 3. Bestellingen door minderjarigen, onbekwamen, onder voorlopig bewind geplaatsten, personen toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, enzovoort, kunnen wij niet aanvaarden. Deze bestelling dient steeds te gebeuren door degene die de voormelde personen wettelijk kan vertegenwoordigen. Het is aan de voormelde personen om spontaan hun onbevoegdheid om te contracteren aan ons te melden. Wij hebben ter zake geen onderzoekplicht.
 4. Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt evenwel slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.
 5. Gezien de hoge mate van handwerk/maatwerk in ons ganse productenaanbod dient de fabricageperiode in acht genomen te worden. Voor de fabricage van onze juwelen vragen we ongeveer 30 (dertig) werkdagen. In ieder geval wordt de productietermijn steeds op voorhand aan de klant medegedeeld.
 6. Alhoewel wij steeds ons uiterste best doen om bovenstaande productietermijnen te respecteren en zelfs te verkorten, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden mocht een bepaald product toch de vooropgestelde productietermijn overschrijden. In ieder geval zal de klant hiervan tijdig per e-mail verwittigd worden. Indien de geplande leveringsdatum, zelfs in acht genomen de hiervoor vermelde productietermijnen, door onze zware fout ruim wordt overschreden, kan de klant zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits wij op dat ogenblik het bestelde goed nog niet hebben verzonden. De klant zal in dit geval binnen de dertig dagen de al betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
 7. De levering gebeurt slechts nadat wij de betaling of minstens de bevestiging van de betaling hebben ontvangen.
 8. Verzending van de producten gebeurd vanuit van uit België. De plaats van levering is deze die de klant aangeeft op zijn/haar bestelling. Voor de veiligheid van levering van het pakje vragen we steeds aan de klant om zijn/haar telefoonnummer, naam, volledig adres en e-mail adres te geven.
 9. De levering van de bestelling gebeurt door gerenommeerde transportbedrijven zoals b Post, UPS en Fedex. Voor transportkosten, invoerrechten, enzovoort, verwijzen we naar de afdeling PRIJZEN van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien de bestelling bij ons vertrokken is zal de klant per e-mail op de hoogte gebracht worden met welke vervoerfirma het pakje bij hem/haar zal geleverd worden en tevens zal de klant een volgnummer/refertenummer ontvangen waarbij hij/zij het traject van levering zal kunnen volgen.
 11. Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd onze andere rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of uit de wet. Wij zullen de klant per e-mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.
 12. Wij vragen onze Klanten om ervoor te zorgen zelf de levering in ontvangst te nemen. Wij raden onze Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade alvorens de afleveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering van de goederen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot herstelling of omruiling van de geleverde goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans. Onze contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid is hoe dan ook steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling. Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade.
 13. De zendingen zijn verzekerd tot aan de overdracht van het risico, conform artikel 12.

INFORMATIE EN AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE

 1. De op onze website(s) weergegeven informatie, afbeeldingen, opgaven, enzovoort, met betrekking tot alle producten, aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website, email, … worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.
 2. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, vergissingen, verschrijvingen en/of weglating van informatie op de website.
 3. De afbeeldingen van de producten op onze website(s) worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om het juweel in detail te tonen worden de afbeeldingen vergroot. De Klant moet rekening houden met het feit dat elk scherm anders ingesteld staat waardoor een afbeelding en de kleur lichtjes kunnen afwijken.
 4. Bovendien zijn door de hoge mate van maatwerk/handwerk steeds kleine afwijkingen mogelijk in het uiteindelijk geleverde eindproduct ten opzichte van het getoonde product op onze website.

WERKING VAN DE WEBSITE

 1. Wij kunnen niet garanderen dat onze website ononderbroken en volledig foutloos zal functioneren.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de informatica en computerapparatuur, software, hardware, enzovoort, die hij/zij gebruikt om toegang te verkrijgen tot onze website(s).
 3. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van onze website.

BETALINGSWIJZEN

 1. De klant die een product aankoopt kan dit product betalen ofwel ter plaatse in de winkel te Bakkersstraat 32 te 8370 Blankenberge, België ofwel door middel van bankoverschrijving. De betaling gebeurt steeds in Euro.

VERZAKINGSRECHT

 1. De Klant kan geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Gezien onze juwelen steeds na bestelling volledig opnieuw op maat van de klant vervaardigd worden kunnen deze producten niet teruggegeven worden.

GARANTIES

 1. Wij besteden uiterste zorg aan het fabriceren van onze juwelen, waarbij een weloverwogen keuze gemaakt wordt in concept, stijl, kwaliteit, degelijkheid. Alle gefabriceerde juwelen worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Wij staan ervoor in dat de bestelde juwelen gemaakt en afgeleverd worden volgens de specificaties vermeld op onze website of volgens de overeenkomsten tussen ons en de klant.
 2. Wij maken de bestelde ringen ofwel op maat in samenspraak met de klant ofwel op maat die de klant ons opgeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk indien de klant ons foute ringmaten doorgeeft. De kosten voor retourzending van de ring, en de kosten voor het veranderen van de maat zijn ten laste van de klant.

OVERMACHT

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk (of hoge en onverantwoorde kosten opleveren), hetzij a fortiori onmogelijk maken om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daarover zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale en/of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Werner Aerts bvba en tevens van toepassing op; https://werneraerts.be of http://www.werneraerts.com, uitgebaat door de BVBA WERNER AERTS. Wij dragen zorg voor uw-privacy en handelen hierbij steeds in overeen-stemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet. Lees hierover uitgebreid verder het Privacy Beleid op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verzameld die u hebt meegedeeld.
Ook kunnen uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en andere gegevens die relevant zijn voor de productie van onze juwelen door ons verzameld worden nadat u een bestelling heeft geplaatst of dit aan ons afgegeven hebt op events, in de winkel, of na correspondentie via social media, email … .
Wij gebruiken uw gegevens om de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over onze producten en diensten.
Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals commentaren op het discussieforum of op de blog, of op social media door iedereen consulteerbaar zullen zijn.

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, of te laten verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 22/6/2019.

Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren op het volgende adres:

Per e-mail: info@werneraerts.be,

Per schrijven: Werner Aerts bvba, Bakkersstraat 32,8370 Blankenberge, België

MINNELIJKE SCHIKKING – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. Wij streven er naar al onze klanten tevreden te stellen. Mocht er naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of ons Privacy Beleid en/of de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst enige discussie ontstaan dan wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met ons. Wij zullen alles in het werk stellen om de gerezen problemen, opmerkingen, klachten tot een goed einde te brengen en indien mogelijk, in der minne te regelen. Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot onze diensten, bestellingen, privacy beleid, de algemene voorwaarden, … kan de klant zich steeds wenden tot: e-mail: info@werneraerts.be, telefoon: +32 50 41 12 34, postadres: Werner Aerts bvba, Bakkerstraat 32, 8370 Blankenberge, België
 2. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische Recht.
 3. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Brugge, tenzij de wet dwingend een andere Rechtbank voorschrijft.
 4. Partijen erkennen dat de overeenkomst is ontstaan te Blankenberge en dat de betaling eveneens aldaar dient uitgevoerd dient te worden.

Werner Aerts
Bakkersstraat 32
8370 Blankenberge
T +32 50 41 12 34
info@werneraerts.be