Werner Aerts

New website coming soon

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

 1. Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel, beschikbaar op de website(s) http://www.werneraerts.be of http://www.werneraerts.com en welke uitgebaat worden door de BVBAWERNER AERTS, met maatschappelijke zetel te B-8370 Blankenberge (België), Bakkerstraat 32, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0818197077, hierna aan te duiden met “wij” of “ons”.
 2. De bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan de privacy-verklaring die de klant verder in deze voorwaarden vindt.
 3. Door gebruik te maken van deze website verbindt de klant er zich ertoe deze voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn gericht tot al wie onze website(s) raadpleegt alsook en meer specifiek tot de persoon die bij ons een bestelling plaatst.
 4. Hoewel wij er uiterste zorg voor dragen dat onze Website niet alleen duidelijk maar ook gedetailleerd is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gebruikte afbeeldingen. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens/afbeeldingen niet 100 % overeenstemmen met de realiteit,spijts onze voortdurende controle.
 5. Het feit dat de koper deze algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat ze geenszins van hun toepassing.
 6. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard,blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal en onverminderdvan kracht.

PRIJZEN

 1. Onze prijsaanduidingen zijn conform de Wet Elektronische handel en de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 2. Voor “collection juwelen” dient de Klant steeds een prijs aan te vragen, vooraleer er tot bestelling overgegaan kan worden.
  Deze “collection juwelen” worden immers enkel na bestelling, volledig met de hand, op maat van de Klant vervaardigd.

  De klant kan de getoonde modellen op de website in een andere kleur van goud laten uitvoeren, andere kleuren van parels kiezen, enz. Daarover wordt steeds uitvoerig gecommuniceerd via email vooraleer een prijsofferte op maat gemaakt wordt.

  De prijsofferte zal afhankelijk van het land waar de klant woont en hij of zij aldus het product invoert, vermeld worden inclusief 21 % BTW (binnen de Europese Unie) en zonder BTW (buiten de Europese Unie).

  Deze prijsofferte is geldig voor 5 werkdagen.

 3. Alle prijzen zijn in Euro.
 4. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële (druk)fouten die in onze aanbiedingen voorkomen.
 5. Onder meer - en dus niet uitsluitend - wegens de schommeling van de grondstofprijzen, hebben we het recht de aangekondigde prijzen te wijzigen. Indien deze wijziging gebeurt na de bestelling door de klant heeft deze het recht om, zonder verdere kosten, af te zien van de bestelling.
 6. De prijzen zijn inclusief verzekering voor het transport maar exclusief portkosten.
 7. De prijzen zijn exclusief additionele kosten zoals invoerrechten, uitvoerrechten, douanekosten en diverse locale taksen die van toepassing zijn in het land waarvoor de uitvoerbestemd is. Deze additionele kosten zijn steeds volledig ten laste van de klant, zelfs al zijn ze ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering. De annulatiemogelijkheid, voorzien in artikel 11 geldt hier dus niet.

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING

 1. Wij brengen onder eigen naam en label een hoogstaande en kwaliteitsvolle collectie van juwelen en sieraden uit. Deze collectie wordt aangeboden en tentoongesteld via de website(s) en op onze specifieke (fysieke) verkooppunten.
 2. Alle onder de naam en het label van WERNER AERTS BVBA vervaardigde juwelen en sieraden zijnbeschermd door nationale en internationale depots en wetten en behoren ons toe.
 3. Het is verboden de handelsnaam “WERNER AERTS” alsmede de onder het label van WERNERAERTS BVBA vervaardigde juwelen sieraden te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

BESTELLINGEN - LEVERING - VOORRAAD

 1. De gegevens met betrekking tot een bepaald product veranderen dagdagelijks en houden geen enkele verbintenis in. Wij kunnen steeds beslissen een bepaald product niet meer te fabriceren en/of leveren.
 2. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren.Voor het weigeren van bestellingen kan de klant geen schadevergoeding eisen, doch eventueel betaalde sommen voor deze bestelling zullen door ons uiteraard aan de klant terugbetaald worden.
 3. Bestellingen door minderjarigen, onbekwamen, onder voorlopig bewind geplaatsten, personen toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, enzovoort, kunnen wij niet aanvaarden. Deze bestelling dient steeds te gebeuren door degene die de voormelde personen wettelijk kan vertegenwoordigen. Het is aan de voormelde personen om spontaan hun onbevoegdheid om te contracteren aan ons te melden. Wij hebben terzake geen onderzoeksplicht.
 4. Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt evenwel slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.
 5. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief. Immers, gezien de hoge mate van handwerk/maatwerk in ons ganse productenaanbod dient de fabricageperiode in acht genomen te worden.

  Voor de “collection producten” worden ongeveer 30 (dertig) werkdagen gevraagd. In ieder geval wordt voor de productie van de “collection producten” de productietermijn steeds op voorhand aan de klant medegedeeld.

 6. Alhoewel wij steeds ons uiterste best doen om bovenstaande productietermijnen te respecteren en zelfs te verkorten, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden mocht eenbepaald product toch de vooropgestelde productietermijn overschrijden. In ieder geval zal de klant hiervan tijdig per e-mail verwittigd worden. Indien de geplande leveringsdatum, zelfs in acht genomen de hiervoor vermelde productietermijnen, door onze zware fout ruim wordt overschreden, kan de klant zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits wij op dat ogenblik het bestelde goed nog niet hebben verzonden. De klant zal in dit geval binnen de dertig dagen de al betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
 7. De levering gebeurt slechts nadat wij de betaling of minstens debevestiging van de betaling hebben ontvangen.
 8. De pakjes worden vanuit België verstuurd. De plaats van levering is deze die de klant aangeeft op zijn/haar bestelling. Voor de veiligheid van levering van het pakje vragen we steeds aan de klant om zijn/haar telefoonnummer,naam, volledig adres en e-mail adres te geven.
 9. De levering van de bestelling gebeurt door gerenommeerde transportbedrijven zoals bPost, UPS enFedex. Voor transportkosten, invoerrechten, enzovoort, verwijzen we naar de afdeling PRIJZEN van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien de bestelling bij ons vertrokken is zal de klant per e-mail op de hoogte gebracht worden met welke vervoerfirma het pakje bij hem/haar zal geleverd worden en tevens zal deklant een volgnummer/refertenummer ontvangen waarbij hij/zij het traject van levering zal kunnen volgen.
 11. Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd onze andere rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of uit de wet. Wij zullen de klant per e-mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.
 12. Wij vragen onze Klanten om ervoor te zorgen zelf de levering in ontvangst te nemen. Wij raden onze Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade alvorens de afleveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering van de goederen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot herstelling of omruiling van de geleverde goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans. Onze contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid is hoe dan ook steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling. Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade.
 13. De zendingen zijn door ons verzekerd tot aan de overdracht van het risico, conform artikel 12.

INFORMATIE EN AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE

 1. De op onze website(s) weergegeven informatie, afbeeldingen,opgaven, enzovoort, met betrekking tot alle producten, aanbiedingen en de belangrijkste kenmerkenvan de producten die via de website(s), telefonisch of via e-mail of chat e.a. worden verstrekt,worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan.
 2. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, vergissingen, verschrijvingen en/of weglating van informatie op de website.
 3. De afbeeldingen van de producten op onze website(s) worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om het juweel in detail te tonen worden de afbeeldingen vergroot. De Klant moet rekening houden met het feit dat elk scherm anders ingesteld staat waardoor een afbeelding en de kleur lichtjes kunnen afwijken.
 4. Bovendien zijn door de hoge mate van maatwerk/handwerk steeds kleine afwijkingen mogelijk in het uiteindelijk geleverde eindproduct ten opzichte van het getoonde product op onzewebsite.

WERKING VAN DE WEBSITE

 1. Wij kunnen niet garanderen dat onze website ononderbroken en volledig foutloos zal functioneren.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de informatica en computerapparatuur, software, hardware, enzovoort, die hij/zij gebruikt om toegang te verkrijgen tot onze website(s).
 3. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schadevoortkomend uit het gebruik van onze website.

BETALINGSWIJZEN

 1. De klant die een product aankoopt via onze website(s) kan dit product betalen door middel van bankoverschrijving. De betaling gebeurt steeds in Euro.

VERZAKINGSRECHT

 1. De Klant kan geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Vandaar dat onze “collection producten”, dewelke steeds na bestelling op maat van de klant volledig met de hand vervaardigd worden, niet kunnen terug gestuurd worden.

GARANTIES

 1. Wij besteden uiterste zorg aan het fabriceren van onze juwelen, waarbij een weloverwogen keuze gemaakt wordt in concept, stijl, kwaliteit, degelijkheid. Alle gefabriceerde juwelen worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Wij staan ervoor in dat de bestelde juwelen gemaakt en afgeleverdworden volgens de specificaties vermeld op onze website of volgens deovereenkomsten tussen ons en de klant.
 2. Wij makende bestelde ringen op de maat die de klant opgeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het nemen van foute ringmaten. De kosten voor retourzending van de ring, en de kosten voor het veranderen van de maat zijn tenlaste van de klant.

OVERMACHT

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk (of hoge en onverantwoorde kosten opleveren), hetzij a fortiori onmogelijk maken om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daarover zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale en/of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website http://www.werneraerts.be of http://www.werneraerts.com, uitgebaat door de BVBA WERNER AERTS. Wij dragen zorg voor uw-privacy en handelen hierbij steeds in overeen­stemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet.Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en ver­werkt op deze website.

1.Verwerking van persoonsgegevens

 1. Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzame­len en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

 1. Via deze website worden uw naam, postadres, eventueel telefoonnummer en e-mailadres verzameld die u hebt meege­deeld bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bestel­ling of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

  Daarnaast registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw brow­ser en besturingssysteem, de externe website die u hebt doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor sta­tistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

 1. Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en wanneer u bestellingen plaatst. 

  Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

 2. Wij gebruiken de gegevens die door u via de website worden meegedeeld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuws­brieven te sturen en uw bestelling uit te voeren. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook gebruiken om u commerciële infor­matie toe te sturen over onze producten en diensten. 

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

 1. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners. Daarnaast hebben wij het recht om uw per­soonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

  De gegevens kunnen door ons eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaat­sen worden gepost, zoals commentaren op het discussieforum of op de blog, door iedereen consulteerbaar zullen zijn..

2.Gebruik van uw e-mailadres

 1. Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons een e-mail te sturen (zie contactgegevens onderaan deze privacyverkla­ring).

3.Cookies

 1. Op deze website worden zogenaamde "cookies'" (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt:

  Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.

  Een tweede soort wordt gebruikt voor onze webshop, om u te kunnen identifi­ceren bij een volgend bezoek.

 2. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert.

4.Rechten van de betrokkene

 1. U hebt het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette con­tactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorge­nomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
  .

5.Wijzigingen

 1. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1/1/2016

6.Contactgegevens

 1. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren op het volgende adres:

  Per e-mail; info@werneraerts.be,

  Per schrijven: Werner Aerts bvba, Bakkersstraat 32,8370 Blankenberge, België

MINNELIJKE SCHIKKING - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. Wij streven er naar al onze klanten tevreden te stellen. Mocht er naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst enige discussie ontstaan dan wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met ons. Wij zullen alles in het werk stellen om de gerezen problemen, opmerkingen, klachten tot een goed einde te brengen en indien mogelijk, in der minne te regelen. Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot onze diensten, bestellingen, privacybeleid, de algemene voorwaarden, … kan de klant zich steeds wenden tot:

  e-mail: info@werneraerts.be
  Telefoon: +32 50 41 12 34
  Fax: + 32 50 42 83 96
  Postadres: Werner Aerts bvba, Bakkerstraat 32, 8370 Blankenberge, België

 2. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische Recht.

 3. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Brugge, tenzij de wet dwingend een andere Rechtbank voorschrijft.

 4. Partijen erkennen dat de overeenkomst is ontstaan te Blankenberge en dat de betaling eveneens aldaar dient uitgevoerd dient te worden.